Üzerlik Otu

 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu
 • Üzerlik Otu

Üzerlik otunun mucizevi faydaları
üzerlik otu nasıl kullanılır üzerlik otu faydaları otunun faydaları
Üzerlik otunu görmüştüm.Ama bu kadar çok faydası olduğunu bilmiyordum.Meğersem hemen hemen her derde devaymış.Rabbim bir çok bitki vermiş ama faydasınıda vermiş.Her bitkinin bir faydası vardır.Hiç biri boşa değil şu dünyada…

Üzerlik otunun mucizevi faydaları
Kalp çarpıntısı ve nefes darlığına iyi gelir. Cinsel gücü artırır .Kadınların hamileliği kolaylaştırır.Halk arasında nazar otu olarak da bilinen üzerlik otunun, kök ve tohumlarından faydalanılıyor. Harmalin, harmin, harbamol ve peganin içeriyor. Bağırsak parazitlerini düşürücü, terletici ve adet söktürücü etkisi bulunuyor. Sinir sistemini rahatlatıcı olarak da kullanılabiliyor. Bu ottan elde edilen öz, ateş düşürücü özellik taşıyor. Bel ve baş ağrılarını dindiriyor, gözleri kuvvetlendiriyor, kalp çarpıntısını önlüyor, sinirleri teskin ederek, histeriye iyi geliyor. Nefes yolları hastalıklarına karşı da etkili olan üzerlik otu çayı, kan pıhtılaşması, damar tıkanması durumlarda da etkili oluyor. Ayrıca bayılma, sersemleme, yorgunluk ve halsizlik ile adale zafiyetine iyi geliyor.

FAYDALARI : 
* Sinir sistemini uyarır. 
* Balgam söktürür. 
* Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır. 
* Sulu egzamada şikayetleri giderir. 
Üzerlik otunun mucizevifaydaları

üzerlik otu nasılkullanılırüzerlikotufaydalarıotununfaydaları
Üzerlik otunu görmüştüm.Ama bu kadar çokfaydasıolduğunubilmiyordum.Meğersemhemenhemenhe r derde devaymış.Rabbim bir çok bitki vermiş amafaydasınıdavermiş.Herbitkinin birfaydasıvardır.Hiçbiri boşa değil şu dünyada…

Üzerlik otunun mucizevi faydaları
Kalp çarpıntısı venefesdarlığınaiyi gelir. Cinsel gücü artırır .Kadınların hamileliği kolaylaştırır.Halkarasında nazar otu olarak da bilinen üzerlik otunun,kökvetohumlarından faydalanılıyor. Harmalin, harmin, harbamol ve peganin içeriyor.Bağırsak parazitlerini düşürücü, terletici ve adet söktürücü etkisi bulunuyor.Sinir sistemini rahatlatıcı olarak da kullanılabiliyor. Bu ottan elde edilenöz, ateş düşürücü özellik taşıyor. Bel ve baş ağrılarını dindiriyor, gözlerikuvvetlendiriyor, kalp çarpıntısını önlüyor, sinirleri teskin ederek, histeriyeiyi geliyor. Nefes yolları hastalıklarına karşı da etkili olan üzerlik otuçayı, kan pıhtılaşması, damar tıkanması durumlarda da etkili oluyor. Ayrıcabayılma, sersemleme, yorgunluk ve halsizlik ile adale zafiyetine iyi geliyor.

FAYDALARI :
* Sinir sistemini uyarır.
* Balgam söktürür.
* Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.
* Sulu egzamada şikayetleri giderir.
* Ruhsal sıkıntıları;
* Histeriyi giderir. Karın ağrısınıgeçirir.
* İdrar söktürür, böbrek ye mesaneağrısını hafifletir.
* Cinsel gücü artırır .Kadınlarınhamileliği kolaylaştırır.
* Regl (Adet) söktürür,
* Hemoroide etkilidir,
* Kalp çarpıntısı ve nefes darlığına iyigelir.

14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer 
Web’de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 
Peganum harmala L. (ÜZERLİK) TOHUMLARINDA 
HARMOL, HARMALOL, HARMİN VE HARMALİN 
ALKALOİTLERİNİN YBSK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
M. Kartal, M. L. Altun, S. Kurucu 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan-Ankara 
ÖZET
Harmol, harmalol, harmin ve harmalin alkaloitlerinin ayırımı ve tayini için basit ve duyarlı bir yöntem geliştirilmiş ve geçerliliği kanıtlanmıştır. Bu alkaloitlerin 1.5 ml/dak. akış hızında, Metasil ODS YBSK kolonu (5 µm, 150 mm x 4.6 mm I.D.;MetaChem Technologies Inc.) kullanılarak ayırımı sağlanmıştır. Solvan sistemi olarak İzopropil alkol- Asetonitril- Su- Formik asit (100:100:300:0.3) (h/h/h/h) kullanılmış ve pH'sı trietilamin ile 8.6'ya ayarlanmış olup, UV 330 nm'de ölçüm yapılmıştır. Harmol, harmalol, harmin ve harmalin'in kalibrasyon aralığı sırasıyla 9.375- 250 µg/ ml, 30.750- 246 µg/ ml, 31.250- 500 µg/ ml ve 31.000- 248 µg/ ml olarak tayin edilmiştir. Bu çalışmada, geliştirilen yönteme göre Peganum harmala L. tohumlarında harmol, harmin ve harmalin alkaloitlerinin teşhisi ve miktar tayini yapılmıştır. 
GİRİŞ VE AMAÇ 
Peganum harmala L. (Zygophyllaceae) tohumları halk arasında üzerlik olarak bilinmektedir. Ülkemizde halk arasında meyvelerinden nazarlık, tohumlarından ise nazara karşı tütsüyapılmaktadır (1, 2). Tohumlarda bulunan alkaloitler β-karbolin (trisiklik pyrido[3,4-b]indol) halka yapısı taşımaktadır (3). Bu alkaloitler; bazı gıdaların üretimi, işlem görmesi veya depolanması sırasında, indolaminler ile aldehit veya α-keto asitler arasında bir kimyasal kondensasyonla da oluşabilmektedir. Örneğin; norharman ve harman iyi pişirilmiş balık ve ette ng/g düzeyde; bazı alkollü içecekler ve gıda maddelerinde ise minör miktarlarda saptanmıştır (4). β-Karbolin türevi alkaloitlerin ayrımları ve analizleri; HPLC floresans veya UV detektör ya da bunların HPLC-MS kombinasyonları, GC ve GC-MS kullanılarak yüksek hassasiyet ve doğrulukla yapılabilmektedir (4,5). GC veya GC-MS yöntemlerini uygulamadan önce; uçucu türev hazırlanması ve türev oluştururken bazı artifact bileşiklerin oluşma ihtimali dezavantajdır. Bu nedenle HPLC veya HPLC-MS yöntemleri β-karbolin türevi alkaloitlerin analizlerinde daha çok tercih edilmektedir (4). 
Harman ve benzer alkaloitler; seratonin antogonisti, hallüsinojen, merkezi sinir sistemi 
stimulanı, ve kısa süreli MAO inhibitörüdür. 25-50 mg gibi küçük dozlar orta derecede 
merkezi sinir sistemi stimulasyonu ve 1-2 saat boyunca uyku hali ve rüya görmeye neden 
228olur. 750 mg’a kadar büyük dozlar hallüsinojenik etkiler oluşturur ve kişiye bağlı olarak 
şiddeti değişmektedir (6). 
MATERYAL VE YÖNTEM
Cihaz
Fakültemiz Merkez Laboratuvar'ında bulunan Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf; Jasco
model PU-980 pompa, Jasco UV-975 UV/VIS detektör, 7725 Rheodyne enjektör sisteminden (10 µl örnek hacimli) meydana gelmekte olup 330 nm'deki piklerin alanları Borwin software programı tarafından otomatik olarak hesaplanmıştır. 
Standartlar
Harmol (H-1000), harmalol (H-0250), harmin (H-8646) ve harmalin (H-2256) standartları
Sigma firmasından temin edilmiştir.
Kromatografik Şartlar 
Mobil Faz: İzopropilalkol- Asetonitril- Su- Formik asit (100:100:300:0.3) (h/h/h/h) 
(Trietilamin ile pH'sı 8.6'ya ayarlanmıştır). 
İzopropilalkol (Merck-101040), Asetonitril (Merck-100030) ve Formik asit (Merck-100264) 
YBSK saflıkta, bidistile su kromatografik saflıkta kullanılmıştır. Solvanlar 0.45 µm filtreden
(Milipore, Milfod, USA) geçirilip ultrasonik su banyosunda degaze edilmiştir 
Akış Hızı: 1.5 ml/dak. 
Detektör: 330 nm
Basınç: 350 kg/cm

Hassasiyet: 0.02 AUFS 
Kolon: Metasil ODS (5 µm, 150 mm x 4.6 mm I.D.;MetaChem Technologies Inc.) 
Analizler eksternal standart yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Bitki Materyali 
Bitki materyali 01.07.2001 tarihinde Van-Çavuştepe Kalesi'nden toplanmıştır (AEF 21702). 
Ekstrenin Hazırlanışı
2g kurutulmuş ve toz edilmiş Peganum harmala'nın tohumları 1 saat süre ile 4 defa 50'şer ml
metanolle, 50 °C'de su banyosunda masere edildi. Tüm metanollü ekstreler birleştirilip
kuruluğa kadar uçuruldu. Yoğun ekstre 50 ml %2 'lik HCl'de çözüldü ve süzüldü. Süzüntü 2 
kez 20'şer ml petrol eteri ile tüketilip çözeltinin pH'sı NH4OH ile 10'a ayarlandı. Sonra 4 defa 50'şer ml kloroform ile sıvı-sıvı ekstraksiyona tabi tutuldu ve kloroformlu faz kuruluğa kadar uçuruldu. Yoğun ekstre metanolde çözüldü, balonjojede hacim 25 ml'ye tamamlandı ve iyice alkalandı. Bu ekstre 0.45 µm'lik filtreden geçirilip 10 µl miktarda hassas olarak YBSK 
kolonuna enjekte edildi. 
Standart Çözeltilerinin Hazırlanması
Harmol (12.50 mg), harmalol (12.30 mg), harmin (12.50 mg) ve harmalin (12.40 mg)
standartları 25 ml'lik balon jojede solvan sisteminde çözüldükten sonra solvan sistemi ile 25 
ml'ye tamamlanarak hazırlanmıştır..
Standart Çalışma Çözeltisi 
250 µg/ml harmol, 246 µg/ml harmalol, 500 µg/ml harmin ve 248 µg/ml harmalin 
konsantrasyonlarında standart çalışma çözeltileri hazırlandı. Kullanılan yöntemin uygunluğu 
kapasite faktörü (k’), rezolusyon (R), selektivite (α) ve pik asimetrisi (T) hesaplanarak 
kontrol edildi. 
229Kalibrasyon Eğrisi 
Solvan sistemi içinde hazırlanan harmol (9.375-250 µg/ml), harmalol (30.750- 246 µg/ml), harmin (31.250-500 µg/ml), harmalin (31.000-248 µg/ml) standartlarına ait kalibrasyon grafikleri elde edildi. Her bir standardın farklı konsantrasyonlarında 3'er kez 10 µl enjekte edilmesi ile elde edilen ik alanları saptandı ve buradan y= mX + n doğru denklemleri bulundu. 
BULGULAR 
Yöntem Geliştirme 
Çeşitli oranlarda İzopropil alkol, asetonitril, su ve formik asitle ile hazırlanan solvan 
sisteminin trietilaminle çeşitli pH'larda denenen tampon çözeltileri arasında en iyi ayırım ve 
hassasiyet gösteren pH, 8.6 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre de solvan sistemi olarak 
İzopropil alkol- Asetonitril-Su- Formik asit (100: 100: 300: 0.3) (h/h/h/h) (Trietilaminle pH 
8.6'ya ayarlı) sisteminin en uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Akış hızları ile 0.5 ml/dak. ile 1.5 ml/dak arasında çeşitli ayırımlar denenmiş, 1.5 ml/dak.'lık 
akışta optimum ayırım olduğu görülmüştür. Kullanılan ODS ters faz kolonunda harmol, 
harmalol, harmin ve harmalin standartlarının retansiyon zamanlarının ortalaması sırasıyla 
1.620 dak., 2.971 dak., 3.539 dak. ve 10.374 dak. olduğu görülmüş olup toplam analiz süresi
12 dakikadır. 
Harmol, harmalol, harmin ve harmalin standartlarının UV'de çeşitli dalga boylarında yapılan
denemelerinde 330 nm'de maksimum bir absorbans gösterdiği ve tüm piklerin tamamen 
ayrıldığı sonucuna varılmıştır (Kromatogram). 
Doğrusallık
Tablo 1'de her standarda ait korelasyon değeri (r2), eğim ve kesişimin bağıl standart 
sapmaları verilmiştir. Harmol, harmalol, harmin ve harmalin standartlarının sırasıyla 9.375- 
250 µg/ml (r2= 0.9999), 30.750- 246 µg/ml (r2 = 0.9999), 31.250- 500 µg/ml (r2 = .9997) 230ve 31.000- 248 µg/ml (r2= 0.9999) 
konsantrasyonlarda elde edilen pik alanları ile mükemmel bir doğrusallık sağlanmıştır.
Teşhis Limiti ve Miktar Tayini Limitlerinin Saptanması Teşhis edilebilecek en düşük miktar (TL) gürültü sinyalinin 3 katı, miktar tayini yapılabilecek en düşük miktar (MTL) gürültü sinyalinin 9 katı olarak bulunmuştur. Buna göre de harmol, harmalol, harmin ve harmalin için 6 enjeksiyon yapılmış olup teşhis edilebilecek en düşük miktarlar sırasıyla 3.125, 10.250, 4.690 ve 10.330 µg/ml; miktar tayini 
yapılacak en düşük miktarlar da 9.375, 30.750, 15.630 ve 31.000 µg/ml olarak hesaplanmıştır
(Tablo 1). 
Tablo 1. Sonuçların Doğrusallığı, Teşhis Limiti ve Miktar Tayin Limiti Bileşik λ Doğru Denklemi r 2Eğim (%RSD)Kesişim (%RSD)MTL µg/ mLTL µg/ mL
Harmol 330 Y= 9.929431 X + 16.99812 0.9999 0.383 2.390 9.375 3.125
Harmalol 330 Y= 6.446235 X – 43.9565 0.9999 0.241 1.539 30.750 10.250
Harmin 330 Y= 10.966 X – 12.3125 0.9997 0.297 11.486 15.630 4.690
Harmalin 330 Y= 12.51171 X + 14.57609 0.9999 1.961 2.003 31.000 10.330
X= Konsantrasyon ( µg/ mL); Y= Alan; λ= Dalga Boyu; r 2= Korelasyon değeri; %RSD= % Bağıl standart sapma; MTL= Miktar Tayin Limiti TL= Teşhis Limiti %RSD = (Standart Sapma/ Ortalama) x 100 Metodun Uygunluğu 
Rezolusyon (R), selektivite (α) ve pik asimetrisi (T) gibi kromatografik parametrelerin bu 
bileşikler için uygun olduğu görülmüşür (Tablo 2). İki pik arasındaki rezolusyon değeri 
1.50'den, selektivitesi de 1.20'den düşük değildir. Kapasite faktörü (k’) harmol, harmalol, 
harmin ve harmalin için sırasıyla 1.160, 2.962, 3.718 ve 12.831 olarak hesaplanmıştır. 
Tablo 2. Harmol, Harmalol, Harmin ve Harmalin'in Sistem Performans Parametreleri 
Bileşik
tr (n=9, ortalama )Alan (n=9, ortalama)k' R α T Harmol 1.620 (1.043)1146.4 (3.279).160 5.066 1.062(2.565)2.553 (1.317)Harmalol 2.971 (0.581)606 (4.436)2.962 .6251.528 (4.503)1.255 
Harmin 3.539 (1.330)(1.629)1596.6 (2.662)3.718 1.754
Harmalin 10.374 (1.367)1398.8 (4.790)12.8317.202 (3.263) 3.452 (1.338) 2.778
*%RSD = Parentez içinde % bağıl standart sapma değerleri verilmiştir. 
231Doğruluk
Metodun doğruluğu harmol, harmalol, harmin ve harmalin standartlarının miktar tayini 
yapılabilecek en düşük konsantrasyonlarından 9 kez enjekte edilerek kanıtlanmıştır. Ayrıca 
harmol, harmalol, harmin ve harmalin standartlarının miktar tayini yapılabilecek en düşük 
miktarlardaki % bağıl standart sapmaları sırasıyla 1.680, 4.609, 2.711 ve 3.078 olarak 
hesaplanarak kullanılan bu metodun doğruluğu kesinleştirilmiştir (Tablo 3). 
Tablo 3. Geliştirilen Metodun Miktar Tayin Limitindeki Doğruluk Değerleri ( n= 9) 
Bileşik λ Pik Alanı (n=9, ortalama) %RSD 
Harmol 330 102.00 1.680
Harmalol 330 151.83 4.609
Harmin 330 138.44 2.711
Harmalin 330 394.72 3.078
Kesinlik
Sırasıyla 125 µg/ml, 100 µg/ml, 150 µg/ml, 112.5 µg/ml konsantrasyonlardaki harmol, 
harmalol, harmin ve harmalin standartlarından hazırlanan karışım test numunesi olarak 9 kez enjekte edilmiştir. Pik alanlarından harmol, harmalol, harmin ve harmalin standartlarının konsantrasyonları hesaplandı. Hazırlanan konsantrasyonlar ve hesaplanan konsantrasyonların % sapmaları da hesaplanarak Tablo 4'de verildi. Sonuçlar ± %5'in üstünde bir sapma
göstermediğinden bu metodun kesinliği kanıtlanmıştır. 
Tablo 4. Geliştirilen Metodun Kesinlik Değerleri (n=9)
Bileşik 
Hazırlanan 
Konsantrasyon 
µg/ mL
Hesaplanan 
Konsantrasyon 
µg/ mL
Ortalama ± SD 
% RSD % Sapma
Harmol 125 118.92 ± 4.397 4.397 4.864
Harmalol 100 100.29 ± 3.876 3.864 0.290
Harmin 150 148.18 ± 2.926 1.975 1.213
Harmalin 112.5 112.5 ± 3.897 3.474 0.293
SD = Standart sapma
% Sapma = ( Hazırlanan Konsantrasyon – Hesaplanan Konsantrasyon) x 100
Hazırlanan Konsantrasyon 
Semen Pegani Ekstresi 
Ters faz YBSK ile Van'dan toplanan Semen Pegani'den hazırlanan ekstredeki; harmol, 
harmalol, harmin ve harmalin alkaloitlerinin teşhisi yapılmış ve sonuçta bu alkaloitlerden 
harmol, harmin ve harmalin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ekstreye bu standartlar ayrı ayrı
ilave edilip ayrı ayrı enjeksiyon yapılarak adı geçen alkaloitlere ait retansiyon 
zamanlarındaki piklerde büyüme olduğu tespit edilmiştir. Böylece harmol, harmin ve 
harmalin alkaloitlerinin Semen Pegani ekstresindeki varlığı kesinleştirilmiştir. Sonuçlar 
istatistiksel olarak ta değerlendirilerek bu alkaloitlere ait doğru denkleminden hareketle % 
alkaloit miktarları her üçü için de hesaplanmıştır (Tablo 5).
232Tablo 5. Semen Pegani Numunesinde Bulunan % Alkaloit Miktarları
Bileşik Alan
(n= 3, ortalama)
% Alkaloit
Ortalama ± SD
Harmol 8705 
(0.463)
1.094 ± 0.0049 
(0.453)
Harmin 4163.5 
(1.087)
0.476 ± 0.0056 
(1.188)
Harmalin 6132.25 
(2.496)
0.611 ± 0.0155 
(2.546)
*%RSD = Parentez içinde % bağıl standart sapma değerleri verilmiştir. 
TARTIŞMA 
Geliştirilen metot; biyolojik materyalden harmol, harmalol, harmin ve harmalin'in teşhisi ve 
miktar tayini için elverişli bulunmuştur. Metodun tekrarlanabilirlik yüzdesinin yüksek 
olması, basit, duyarlı, hızlı ve spesifik olan bu metodun harmol, harmalol, harmin ve 
harmalin içeren kombinasyonlara uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. 
Van'dan toplanan Semen Pegani ekstresinde harmol miktarının harmin ve harmalin 
alkaloitlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Miktar olarak harmin alkaloitinin 
miktarı diğer ikisine göre daha düşük bulunmuştur. Harmalol çalışma materyalinde
saptanmamıştır. Bunun nedeni; droğun kurutulması ve ekstraksiyon işlemleri sırasında 
muhtemelen harmalol’un kolayca okside olarak harmol’e dönüşmesidir(5). 
Üzerinde farmakolojik çalışmaların devam ettiği ve her geçen gün yeni aktivitelerin 
saptandığı Peganum harmala bitkisi alkaloitlerinin analizi için geliştirdiğimiz yöntem, bu 
konuyla araştırma yapacak kişilere yol gösterecektir.
KAYNAKLAR 
1. Baytop, T.: Türkiye'de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün), 2. Baskı, s.: 357, Nobel Tıp 
Kitapevleri Ltd. Şti., İstanbul 1999.
2. Küsmenoğlu, Ş.: FABAD, J. Pharm. Sci., 21(2), 71-75 (1996). 
3. Tanker, M., Tanker, N. :Farmakognozi Ders Kitabı, Cilt 2, s.: 148-149, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990. 
4. Herraiz, T.: J. Chromatogr. A 881, 483-499 (2000). 
5. Al-Shalmani, S.: Pharmacognostical Researches on the Seeds of Peganum harmala L. of 
East Libya Originated, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 
(1999).
6. http://www.peyote.com/jonstef/maois.htm

Bir cevap bırakın